Skip to Content

Subvencions per projectes d’ acció comunitària i associacionisme de la ciutat de barcelona de caràcter plurianual 2018 – 2019
Convoca:
Ajuntament de Barcelona
Descripció:

Els projectes que seran objecte de la subvenció hauran de fomentar activitats d’interès públic o social en el marc de l’Acció Comunitària i l’Associacionisme, d’acord amb els següents objectius i finalitats:

  • Projectes que per la qualitat estratègica desenvolupin, enforteixin i consolidin accions comunitàries als barris.
  • Projectes d’entitats sense ànim de lucre que impulsin la transparència econòmica i del funcionament al sí de l’entitat.
  • Que plantegin augmentar el coneixement de l’entitat entre la ciutadania, donar a conèixer els valors de l’associacionisme i del voluntariat i potenciar el teixit social i associatiu com a element de promoció social i comunitària.
  • Que promoguin la col·laboració entre entitats per fomentar l’aprofitament de recursos, el treball en xarxa i l’impuls de propostes innovadores d’acció comunitària i treball conjunt.

Poden ser sol·licitants de les subvencions a què fa referència aquesta convocatòria les persones jurídiques que hagin de fer l’activitat prevista per al seu atorgament amb les particularitats que es concreten al punt 7 d’aquesta convocatòria segons la modalitat a la que es concorri. Els requisits exigibles a les persones jurídiques beneficiàries, i que s’han d’acreditar degudament, són els següents:

Ser entitats sense finalitat de lucre, constituïdes i actives. En cap cas s’admetran gremis, universitats, col·legis professionals o cooperatives ( siguin o no sense ànim de lucre).

  • Tenir seu social o delegació al terme municipal de Barcelona.
  • Haver justificat, en el termini previst, qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’Ajuntament de Barcelona i les seves entitats municipals.
  • Trobar -se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Barcelona i l’Agència Estatal d’Administració Tributària, i la Tresoreria de la Seguretat Social i amb les obligacions per reintegrament de subvencions atorgades per l’Ajuntament, si s ’escau.
  • No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries perquè han exercit o tolerat pràctiques discriminatòries per raó de sexe o de gènere i segons Llei 17/2015 d’Igualtat efectiva de dones i homes.
Termini de presentació:
05.02.2018