Skip to Content

Subvencions per la planificació, la gestió i seguiment de plans i processos de desenvolupament comunitari
Convoca:
Ajuntament de Barcelona
Descripció:

Ja s’han convocat les subvencions per la planificació, la gestió i seguiment de plans i processos de desenvolupament comunitari a la ciutat de Barcelona amb durada pluriennal, compresos entre l’1 de gener de 2018 i el 31 de desembre de 2019, a la ciutat de Barcelona.

Els projectes que seran objecte de la subvenció han de tenir com a objectiu principal la cohesió i la inclusió social, i es realitzaran mitjançant accions comunitàries de foment de les relacions socials, de pertinença i de cooperació entre membres d’un determinat espai de convivència.

Els projectes han d’incorporar l’atenció i apoderament de col·lectius vulnerables, de població amb diversitat funcional i d’orígens diversos.

Els projectes a subvencionar hauran de fomentar activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat, d’acord amb els objectius de la Direcció de serveis d’Acció Comunitària, reflectits al Document Marc “Cap a una política pública d’acció comunitària” , disponible al Web de l’Ajuntament de Barcelona junt a la convocatòria, i que es resumeixen en tenir una triple intencionalitat transformadora:

  • L’enfortiment (apoderament) de la comunitat.
  • La millora de les condicions de vida (donant resposta a necessitats).
  • La inclusió/cohesió social.

L’enfortiment comunitari que proposem té sempre una dimensió política: organització i mobilització, reivindicació de demandes, articulació de projectes i capacitats de negociació d’aquests amb les contraparts que correspongui.

La millora de les condicions de vida pot fer referència a multitud d’aspectes: salut, educació, treball, habitatge; també a aspectes relacionals. La comunitat, la població, ha de jugar un paper de primer ordre en la definició/construcció/expressió d’aquestes necessitats i recerca de solucions per a la millora.

Podran ésser sol·licitants de les subvencions:

Les entitats sense finalitat de lucre i que tenen ubicada la seva seu a la ciutat de Barcelona i que hagin de realitzar l’activitat prevista per al seu atorgament d’acord amb els requisits que s’estableixin en la convocatòria.

Termini de presentació:
22.12.2017