Skip to Content

Subvencions per entitats sense ànim de lucre a l’exterior amb finalitat d’assistència social, sanitària i sociocultural a favor de les persones de nacionalitat espanyola a l’exterior – 2018
Convoca:
Direcció General de Migracions
Descripció:

La Direcció General de Migracions convoca per 2019 ajudes del Programa d’Associacions de l’Ordre ESS/1613/2012, de 19 de juliol.

Objecte:

Aquestes subvencions tenen per objecte contribuir al finançament de les despeses de funcionament de les federacions, associacions i centres d’espanyols a l’exterior, a més a més de subvencionar les despeses associades per les reparacions i el manteniment dels centres i instalacions de les entitats radicades a l’exterior, la finalitat de les quals sigui l’assistència social, sanitària i sociocultural a favor dels espanyols a l’exterior.

Normes generals de la convocatòria

Podran optar a aquestes ajudes les federacions, associacions o centres de persones espanyoles a l’exterior, que comptin amb un nombre d’associats més gran que cincuanta i que desenvolupin una tasca assistencial a favor dels espanyols al ‘exterior així com entitats que tinguin per finalitat el suport i la promoció sociocultural dels espanyols a l’exterior.

Les entitats sol·licitants hauran de ser sense ànim de lucre, estar legalment constituïdes, radicades a l’extranger i figurar inscrites, en el seu cas, al Cens d’Associacions i Centres de la Direcció General de Migracions, amb dos anys d’antel·lació a la data de presentació de la sol·licitud.

Les sol·licituds d’ajudes es formalitzaran als models normalitzats que estan disponibles a la pàgina web del Portal de la Ciutadania espanyola a l’exterior: (http://www.ciudadaniaexterior.mitramiss.gob.es/) i a la seu electrònica del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social (http://www.mitramiss.gob.es/es/sede_electronica_menu/index.htm)

Termini de presentació:
12.12.2018