Skip to Content

Subvencions per a finançar projectes educatius innovadors, a favor d’associacions de mares i pares d’alumnes de l’àmbit de la demarcació de la Diputació de Barcelona
Convoca:
Diputació de Barcelona. Gerència de Serveis d'Educació
Descripció:

Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones jurídiques legalment constituïdes que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament que tinguin domicili social a la província de Barcelona que siguin associacions de mares i pares d’alumnes de centres educatius públics i/o concertats de la demarcació de la Diputació de Barcelona.

Queden expressament excloses les federacions d’AMPA.

L’objecte de la convocatòria és finançar projectes educatius innovadors impulsats per les associacions de mares i pares d’alumnes (AMPA) dins de la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2017.

Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria s’hauran de destinar a finançar projectes desenvolupats durant el període comprés entre l’1 de gener de 2017 i el 31 de desembre de 2017 i hauran de justificar-se, com a màxim, el dia 31 de març de 2018.

Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop aplicats els criteris objectius determinats a la convocatòria.

Termini de presentació:
19.05.2017