Skip to Content

Subvencions de cultura popular i tradicional 2018 per a federacions
Convoca:
Diputació de Barcelona
Descripció:

La Gerència de Serveis de Cultura de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports convoca les subvencions destinades a finançar programacions anuals d’activitats de foment i difusió de la cultura popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2018, organitzades o impulsades per federacions de caràcter cultural.

Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les federacions i coordinadores, legalment constituïdes, que tinguin una unió d’associacions sense ànim de lucre i de caràcter cultural:

  • El caràcter cultural de les entitats haurà de quedar degudament acreditat als seus estatuts.
  • Tenir el domicili social a la demarcació de la Diputació de Barcelona, i que així consti en els seus estatuts o bé, tenir domicili social fora de la província de Barcelona sempre i quan les entitats que tenen associades de les comarques barcelonines representin com a mínim el 50% de la seva totalitat.
  • Queden excloses aquelles federacions i coordinadores d’entitats que aborden els aspectes culturals de forma secundària en les seves activitats.
  • També resten excloses d’aquestes subvencions les confederacions, enteses com les entitats de tercer nivell en que s’associen i organitzen les federacions 

L’import i percentatge de les subvencions que s’atorguin no excedirà, en qualsevol cas, del 50% del cost total del projecte/activitat subvencionada.

Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria s’hauran de destinar a finançar projectes desenvolupats durant el període comprés entre l’1 de gener de 2018 i el 31 de desembre de 2018.

Termini de presentació:
19.03.2018