Skip to Content

Subvencions de cultura popular i tradicional 2018 per a entitats
Convoca:
Diputació de Barcelona
Descripció:

L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la Diputació de Barcelona a través de la Gerència de Serveis de Cultura de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, destinades a finançar activitats que tinguin com a objectiu el foment i difusió de la cultura.

Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria s’hauran de destinar a finançar projectes desenvolupats durant el període comprés entre l’1 de gener de 2018 i el 31 de desembre de 2018.

Les entitats beneficiàries són:

  • Associacions, fundacions i entitats sense finalitat de lucre i de caràcter cultural que tinguin domicili social a la demarcació de Barcelona i així consti als seus estatuts.

Queden, per tant, excloses les associacions de veïns, els partits i associacions polítiques i sindicals, els col·legis professionals i, en general, aquelles entitats que aborden els aspectes culturals de forma secundària en les seves activitats. També queden excloses d’aquesta línia de subvencions les activitats organitzades per entitats que agrupen altres associacions (Federacions, Coordinadores, Agrupacions …), per tenir una convocatòria pròpia de subvencions. Tampoc podran participar les administracions públiques. 

Termini de presentació:
19.03.2018