Skip to Content

S’obre la convocatòria de subvencions per activitats i esdeveniments d’interès públic o social de caràcter singular
Convoca:
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General
Descripció:

Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General obre la convocatòria de subvencions per a finançar projectes/activitats que tinguin com a objectiu: activitats relacionades amb congressos, festivals, commemoracions o esdeveniments de caràcter singular i/o transversal no inclosos a la Xarxa de Governs Locals ni a cap altra de les convocatòries d’altres àrees de la Diputació de Barcelona.

Podran ser beneficiaris les persones jurídiques sense ànim de lucre i els ajuntaments de la demarcació de Barcelona que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament.

Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria s’hauran de destinar a finançar projectes/activitats desenvolupats/ades dins del període comprès entre l’1 de gener de 2016 fins al 31 de desembre de 2016.

Aquestes subvencions hauran de fomentar projectes/activitats d’interès públic o social adreçades a potenciar la cohesió i la convivència de la societat civil, i al suport i assistència de les activitats dels municipis de la demarcació de Barcelona.

L’import de la subvenció serà com a màxim del 50 % del pressupost total del projecte presentat.

Termini de presentació:
30.09.2016