Skip to Content

“Programa de Cooperació per a la Justícia Global”
Convoca:
Ajuntament de Barcelona - Gerència de Presidència i Economia
Descripció:

Es convoca el “Programa de Cooperació per a la Justícia Global a Ciutats Específiques” i “Programa d’Educació per a la Justícia Global”, tenint en compte les especificitats que els són pròpies, i per a projectes que s’iniciïn l’any 2018.

Per a tots els programes es diferencien dues tipologies de projectes: projectes anuals (fins a 12 mesos de durada) i projectes pluriennals (a partir de 12 fins a 24 mesos de durada). Les anualitats no han de correspondre necessàriament a anys naturals.

Podran sol·licitar subvenció els grups de recerca vinculats a la universitat i les entitats dedicades a l’àmbit de la Justícia Global i la Cooperació Internacional.

Hauran de complir els requisits exigits al punt 4 de les Bases aprovades per la Comissió de Govern amb data 17/03/2016.

Les entitats sol·licitants sense seu però amb delegació al terme municipal de Barcelona hauran d’acreditar activitat a la ciutat des de 20 1 4.

Aquesta informació caldrà fer -la constar en l’apartat corresponent del formulari de sol·licitud.

Termini de presentació:
23.02.2018