Skip to Content

Premis Reina Letizia 2018, de Rehabilitació i d’Integració.
Convoca:
Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social
Descripció:

El Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social convoca els Premis Reina Letizia 2018, de Rehabilitació i d’Integració.

Les persones físiques i jurídiques que concorrin a les corresponents convocatòries hauran de reunir els següents requisits:

a) Podran optar als premis les persones físiques i jurídiques d’Espanya i altres països de parla hispana, més Brasil i Portugal.

b) Ser nacional d’algun dels estats inclosos en l’àmbit definit a l’apartat a).

c) Ser autors o gestors, personals o institucionals, dels treballs constitutius de les candidatures sol·licitants.

d) No estar els sol·licitants sotmesos en cap de les circumstàncies regulades a l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

La finalitat d’aquests premis és recompensar una tasca continuada, portada a terme en un període de temps no inferior a deu anys, d’investigació cientificotècnica en el camp de la rehabilitació de la discapacitat, en les seves diferents facetes, i amb vista a la integració de les persones amb discapacitat en la societat.

Els Premis Reina Letizia 2018, de Rehabilitació i d’Integració disposaran de dues dotacions de 25.000,00 € cadascuna, destinades una a l’candidatura espanyola i una altra a la candidatura dels altres països que resulti guardonada.

a) La candidatura espanyola serà dotada per la Fundació ONCE.

b) La candidatura dels altres països de parla espanyola i portuguesa es finançarà amb càrrec a l’aplicació 26.106.231F.490.01 del pressupost de despeses del Reial Patronat sobre Discapacitat per a l’any 2018.

Termini de presentació:
23.10.2018