Skip to Content

Premis Montserrat Roig
Convoca:
Ajuntament de Barcelona - Gerència de Drets Socials - Consell Municipal de Benestar Social
Descripció:
Els premis Montserrat Roig al periodisme i la comunicació social de Barcelona, impulsats pel Consell Municipal de Benestar Social, tenen com a objectiu estimular, promoure i incentivar una millor informació i un més bon tractament dels temes socials en els mitjans de comunicació.
Per fer-ho, els premis reconeixeran les millors obres presentades en cadascuna de les convocatòries d’acord amb les categories i els criteris que s’hagin indicat.
Els treballs han de tenir com a eix la ciutat de Barcelona, pel que fa a temàtica, públic objectiu o marc d’incidència.
 
Poden concórrer en aquest premi les persones físiques o jurídiques, públiques o privades amb nacionalitat espanyola o residents a l’Estat. La presentació es pot fer tant a títol individual com a títol col·lectiu, amb el reconeixement exprés d’autors i mitjans de comunicació vinculats a les propostes.
Els participants han d’acreditar que d’acord amb els seus estatuts, si escau, en el cas de persones jurídiques, tenen objectius i finalitats coincidents amb els programes establerts i la finalitat dels premis convocats a les bases
particulars.
Així mateix, els participants han d’estar al corrent de pagament de les seves obligacions fiscals amb l’Ajuntament, amb la resta de les administracions i amb la Seguretat Social.
Els participants atorguen el seu consentiment amb la inscripció als premis el tractament de les dades personals que siguin estrictament necessàries per a la gestió dels premis.
Termini de presentació:
31.01.2018