Skip to Content

Premi 25 de novembre 2018 -“Creixem lliures de violència #BCNantimasclista”
Convoca:
Ajuntament de Barcelona
Descripció:

S’aprova la XIII edició del Premi 25 de novembre 2018 – Dia internacional per a l’eliminació de la violència vers les dones sobre el tema “Creixem lliures de violència #BCNantimasclista”.

Es poden presentar projectes o treballs que tinguin com a finalitat:

Dur a terme accions de recerca, creació, visibilització, conscienciació, rebuig ciutadà col·lectiu de les diferents formes de violència masclista que viuen infants i adolescents implementades per actors, sectors socials i cívics, associacions, grups de fet o entitats de qualsevol índole.

Els projectes han de tenir les característiques següents:

  • Ser projectes inèdits o estar a l’inici de la seva implementació, però en cap cas no poden ser projectes acabats.
  • Comptar amb la participació (veu, perspectiva, visions i accions) d’infants i adolescents durant la realització del projecte, tenint en compte, així mateix, la diversitat per raó d’origen nacional o ètnic, la classe social, les creences i les religions, etc.
  • Abordar la sensibilització i la conscienciació contra la violència masclista en infants i adolescents mitjançant projectes per prevenir-la i eliminar-la.
  • Fer recerques sobre qualsevol àmbit i tipus de les violències masclistes i la seva relació, l’impacte, la recuperació i l’abordatge en infants i adolescents.
  • Materialitzar-se en accions concretes.
  • Els projectes han d’estar redactats amb un llenguatge inclusiu des de la perspectiva de gènere; en el cos del projecte, hi ha de constar el compromís que, si és el projecte premiat, tota la comunicació, les imatges i el llenguatge que s’utilitzin per implementar-lo, difondre’l, etcètera, siguin inclusius des de la perspectiva de gènere.

Pel que fa a l’àmbit territorial, els projectes:

  • S’han de dur a terme a la ciutat de Barcelona i
  • han de ser d’aplicació pràctica a escala de districte o de ciutat.

El règim jurídic es determina a les bases generals reguladores d’aquesta convocatòria.

El Premi 25 de Novembre estableix una sola categoria de projecte i un premi amb la dotació següent:

Premi Jurat al millor projecte, dotat amb 15.000 €

Aquest import anirà a càrrec de la partida 0801-48101-23241 del pressupost de l’exercici 2018.

El Premi Jurat només correspon a un projecte.

No es fa pública una classificació de tots els treballs presentats.

En cas d’empat, seran objecte de consideració especial, per part del jurat, els projectes presentats per associacions, grups o entitats que formen part de l’Acord ciutadà per una Barcelona lliure de violència vers les dones.

Termini de presentació:
19.10.2018