Skip to Content

Convocatòria de subvencions en els àmbits de Benestar Social i d’Igualtat i Ciutadania de l’Àrea d’Atenció a les Persones a favor d’entitats sense ànim de lucre – 2019
Convoca:
Diputació de Barcelona
Descripció:

Aquesta és una convocatòria per a entitats sense ànim de lucre situades a Barcelona o que hi tinguin seu permanent.

Aquestes subvencions financen projectes que tinguin com a objectiu la inclusió social, la prevenció del VIH/SIDA, la lluita contra la pobresa i l’exclusió social, la compensació de dèficits de suport social i de situacions de vulnerabilitat, la promoció d’actituds i capacitats de les persones i col·lectius, la promoció de les polítiques d’igualtat, prevenció i erradicació de la violència de gènere, la convivència i el respecte a la diversitat i als drets fonamentals, afavorir l’autonomia, l’emancipació i l’associacionisme de la gent jove, donar suport i descans a les famílies cuidadores de persones amb discapacitat i/o malaltia mental mitjançant programes de respir i la millora de la qualitat de vida de les persones amb la capacitat d’obrar modificada i de les seves famílies mitjançant serveis complementaris a la tutela.

Quantia

Per a l’any 2019 es destinen dos milionts vint-i-cinc mil euros repartits aproximadament en:

  • Benestar Social: Un milió tres-cents mil euros (1.300.000€)
  • Igualtat i Ciutadania: tres-cents setanta-cinc mil euros (375.000€)
  • Respir i Serveis: tres-cents cinquanta mil euros (350.000€)

L’import individual a concedir a cadascun dels projectes subvencionats, fins a esgotar la dotació màxima pressupostària, es determinarà en relació als punts que s’obtinguin un cop valorats tècnicament. Amb caràcter general, per a la valoració de les sol·licituds presentades es tindrà en compte la fonamentació, oportunitat i viabilitat del projecte, la coherència de l’estructura interna, el nivell de concreció de les activitats descrites així com la incorporació d’elements d’avaluació de la qualitat. En tot cas, la subvenció concedida no podrà ser superior a la quantia sol·licitada ni podrà excedir del 50% del cost total del projecte o activitat subvencionada.

Termini de presentació de sol·licituds:

El termini de presentació de les sol·licituds començarà el dia 14 de gener de 2019 i finalitzarà el dia 4 de febrer de 2019.

Els projectes i les activitats subvencionades hauran de ser desenvolupades durant el període comprés entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2019.

Les entitats només es podran presentar a un sol àmbit (Benestar Social, Igualtat i Ciutadania, o Respir i Serveis complementaris a la tutela) i només podran presentar un únic projecte.

Termini de presentació:
04.02.2019