Skip to Content

Ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses de l’economia social per als anys 2016-2017
Convoca:
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Descripció:

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies convoca ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses d’economia social.

Les entitats beneficiàries a aquests ajuts són les següents:

  1. Les empreses que tinguin forma de societat cooperativa.
  2. Les societats laborals.
  3. Les federacions de les entitats de l’economia social.
  4. Les societats agràries de transformació.
  5. Les empreses d’inserció, els centres especials de treball i les entitats promotores d’aquests, com a empreses que actuen en el mercat protegit de treball i que tenen com a objectiu la integració laboral de persones amb discapacitat i amb risc d’exclusió social.
  6. Les persones físiques, en cas d’aportació de capital a entitats amb algunes de les formes jurídiques que preveu aquest apartat.
  7. Les fundacions i les associacions que realitzin una activitat econòmica inscrites al Registre d’entitats, serveis i establiments de serveis socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Es consideren objecte d’ajut les tipologies de projectes següents:

– Projectes d’inversió: s’entén per inversió l’adquisició d’un o diversos actius fixos, materials o immaterials, dels inclosos al grup 2 del Pla general de comptabilitat, adscrits a la consecució d’una mateixa finalitat.

– Projectes de circulant: projectes relatius a l’activitat del dia de l’empresa, necessitats de tresoreria, compra d’estocs o finançament de clients.

– L’ajut no s’ha de destinar a finançar la creació ni la posada en funcionament d’una xarxa de distribució a altres països.

Termini de presentació:
31.12.2017