Skip to Content

21a edició del Concurs de Cartells de la Festa Major del Poble-sec, Districte de Sants-Montjuïc
Convoca:
Ajuntament de Barcelona, Districte de Sants- Montjuic
Descripció:

En el marc de la celebració de la Festa Major del Poble-sec 2018, la Coordinadora d’Entitats del Poble-sec, amb la col·laboració del Districte de Sants-Montjuïc, ha convocat la 21a edició del Concurs de cartells de la Festa Major del Poble-sec.

Aquest concurs té com a finalitat potenciar la creació artística i incentivar la participació d’artistes professionals i novells, per tal d’aconseguir una col·laboració ciutadana plural i donar difusió a la Festa Major del barri del Poble-sec.

El disseny que resulti guanyador serà premiat i se’n farà ús amb un cartell i un programa de mà, sense perjudici de realitzar altres elements de difusió.

L’objecte d’aquestes bases és la regulació de la 21a edició del Concurs de cartells de la Festa Major del Poble-sec 2018, per tal de promoure una participació plural i una implicació d’artistes amb diferents graus d’experiència en la Festa Major del barri del Poble-sec.

El concurs es durà a terme en el marc de la promoció cultural i artística, i amb la finalitat de fomentar la implicació ciutadana en la festivitat del barri.

La participació és oberta tant a professionals com a artistes novells de qualsevol edat, tenint en compte que en cas de tractar-se d’un o d’una menor d’edat, serà necessari afegir a les dades de l’autor o l’autora (en sobre a part de l’original amb pseudònim), les dades d’un tutor o tutora. El participant s’haurà de trobar al corrent del compliment de les obligacions tributaries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents i no tenir cap deute amb l’Ajuntament de Barcelona.

Podrà ser presentada al concurs qualsevol obra que s’ajusti a l’objecte de la convocatòria i que, a criteri del jurat, compleixi amb els següents requisits:

– El tema del cartell és lliure, però es valorarà positivament que la creació artística faci ús de motius o imatges que puguin associar-se al barri del Poble-sec o a la seva història, així com la inclusió d’algun motiu al·lusiu a la diversitat cultural.

– Els dissenys es podran realitzar en qualsevol estil o tècnica que permeti la fotoreproducció i la impressió en quatre colors.

Tanmateix, no s’admetran tintes metal·litzades o fluorescents, ni relleus i/o volums enganxats. – L’obra haurà d’incloure necessàriament les frases “Festa Major del Poble-sec”, “Del 13 al 22 de juliol de 2018” – Es tindrà en compte la inclusió en el disseny d’algun motiu al·lusiu a la Celebració del 75è aniversari de la presència de la Sala de ball Apolo al barri del Poble-sec.

– El cartell portarà darrere un pseudònim i, en un sobre a part, les dades identificatives de la persona participant. Les obres presentades que no reuneixin els requisits anteriors no seran admeses a concurs.

Termini de presentació:
11.05.2018