justificacio-benestar
X
justificacio-benestar

El pròxim 29 de febrer finalitza el termini de presentació de la documentació justificativa, tant per a les subvencions anuals com per a la justificació de l’anualitat 2015 de les subvencions pluriennals de l’actual Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (l’antic Dept. de Benestar i Família).

Us recordem que aquest any, com a novetat, s’ha de presentar la documentació justificativa de les accions subvencionades en dues fases: fase electrònica i fase presencial.

El procediment que han de seguir per justificar l’acció subvencionable E2 (Suport a programes estables de les entitats juvenils) és el següent:

– Fase “Part electrònica de la Justificació”:

A través de Tràmits gencat, s’ha de presentar:

o Compte justificatiu i pressupost de justificació (segons models normalitzats).

o Mitjançant el formulari d’aportació de documentació, cal presentar la documentació relativa a:

– Fase “Part presencial de la justificació”:

Un cop presentats els documents justificatius que escaiguin pel canal electrònic, s’ha de presentar a qualsevol dels Registres presencials la següent documentació:

o Còpia del compte justificatiu presentat pel canal electrònic.

o Factures i documents de pagament, d’acord amb les indicacions següents:  

  • Subvencions per un import igual o inferior a 60.000 euros: s’ha de presentar només les factures i documents de pagament especificats al requeriment que rebreu al respecte. Termini de presentació: 10 dies hàbils des de l’endemà de l’obertura del requeriment.
  • Subvencions per un import superior a 60.000 euros: s’han de presentar les factures i documents de pagament relacionats al compte justificatiu en format paper. Termini de presentació: 29 de febrer de 2016.

Podeu trobar informació sobre la justificació a Tràmits gencat i a l’apartat del web

Com ja sabeu, des del CRAJ oferim assessories personalitzades i gratuïtes on podeu preguntar tot allò que necessiteu i on us ajudarem en tot el procediment de justificació de la Subvenció.